Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία υποχρεωτική και επαναλαμβανόμενη στη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα και περιλαμβάνει τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας του για την προστασία των επιβατών.

Το δικαίωμα διενέργειας του περιοδικού ελέγχου και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς. Η εταιρία μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης στο κλάδο του ανελκυστήρα.

Κάθε τεχνική έκθεση των επιθεωρητών εναρμονίζεται με τα πρότυπα της πιο πρόσφατης ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις κοινοτικής οδηγίας και συντάσσεται σύμφωνα με το είδος του ανελκυστήρα και με την χρονολογία εγκατάστασής του.

Στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, οι επιθεωρητές προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, όπου απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας οι επιθεωρητές ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους.

 

Κάθε ανελκυστήρας καταχωρείται στο αρμόδιο τμήμα του δήμου όπου ανήκει το ασανσέρ, ώστε αυτός να καταστεί νόμιμος. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπεται η λειτουργία των ανελκυστήρων στην Ελλάδα τίθεται σε ισχύ η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμόν 45059/ 06-05-2022, η οποία αντικαθιστά το ΦΕΚ 2604/Β/2008 (μόνο στις παρ.1&2 του άρθ.15) και αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αναφέρει ότι: «Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 15 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ. 28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/ οικ. 28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», εντός της οποίας, οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.» Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ. 28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604).

 

Αναλαμβάνουμε τη διεκπαιρέωση του τεχνικού φακέλου που απαιτείται για την καταχώρηση του ασανσερ σας στα μητρώα του εκάστοτε Δήμου για την αδειοδότηση