Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία υποχρεωτική και επαναλαμβανόμενη στη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα και περιλαμβάνει τη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας του για την προστασία των επιβατών.

Το δικαίωμα διενέργειας του περιοδικού ελέγχου και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς. Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης στο κλάδο του ανελκυστήρα EpirusCert και TUV Austria Hellas.

          

 

Κάθε τεχνική έκθεση των επιθεωρητών εναρμονίζεται με τα πρότυπα της πιο πρόσφατης ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις κοινοτικής οδηγίας και συντάσσεται σύμφωνα με το είδος του ανελκυστήρα και με την χρονολογία εγκατάστασής του.

Στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων, οι επιθεωρητές προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, όπου απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού ή στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας οι επιθεωρητές ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους.

 

Κάθε ανελκυστήρας καταχωρείται στο αρμόδιο τμήμα του δήμου όπου ανήκει το ασανσέρ, ώστε αυτός να καταστεί νόμιμος.

 

Αναλαμβάνουμε τη διεκπαιρέωση του τεχνικού φακέλου που απαιτείται για την καταχώρηση του ασανσερ σας στα μητρώα του εκάστοτε Δήμου για την αδειοδότηση