Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη

Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η συντήρηση όλων των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.

 

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

 

Κάθε ανελκυστήρας παρακολουθείται από ειδικευμένο συντηρητή και καταγράφεται πλήρως το ιστορικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εφαρμογή (Δελτίο Συντήρησης Ανελκυστήρα) του με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. 

 

To Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον  αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ανά κατηγορία ανελκυστήρα. Ο διαχειριστής ενημερώνεται άμεσα με e-mail ή sms ή τηλεφωνικά και έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε δικτυακή πλατφόρμα για τις εκτελεσμένες εργασίες (συντηρήσεις, βλάβες, επισκευές κ.τλ)

 

Στην KALDANIS ELEVATORS με ευθύνη και συνέπεια αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του ασανσέρ σας με ιδιαίτερα ελκυστικά προγράμματα και τη δωρεάν τεχνική υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών και τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24ώρες/7ημέρες.

 

Σχεδιάζουμε μαζί το πλάνο συντήρησης για τον ανελκυστήρα σας για να παραμένουμε ασφαλείς σε όλες μας τις μετακινήσεις !!!

 

   

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος