Συντήρηση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η συντήρηση όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. 

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Κάθε ανελκυστήρας παρακολουθείται από ειδικευμένο συντηρητή και καταγράφεται πλήρως το ιστορικό του με σκοπό την πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.  Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα.

Στην KALDANIS ELEVATORS με ευθύνη και συνέπεια αναλαμβάνουμε τη συντήρηση του ανελκυστήρα σας με ιδιαίτερα ελκυστικά προγράμματα και τη δωρεάν τεχνική υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών.

 

               

Στην πρόληψη βλαβών
Στην ασφάλεια των μετακινήσεων

 

Στην αναβολή των συντηρήσεων