Πιστοποίηση

Στον τομέα παροχής πιστοποιήσεων συνεργαζόμαστε με τις αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης στο κλάδο του ανελκυστήρα EpirusCert και TUV Austria Hellas.

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους για την προστασία των επιβατών και δεν πρέπει να συγχέονται με την τακτική συντήρηση. 

Κάθε τεχνική έκθεση εναρμονίζεται με τα πρότυπα της πιο πρόσφατης ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις κοινοτικής οδηγίας και συντάσσεται σύμφωνα με το είδος του ανελκυστήρα καθώς επίσης και με την χρονολογία εγκατάστασής του.

Κατά την αρχική πιστοποίηση πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

1.    Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα VIII της Οδηγίας 2014/33/EE), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.

2.    Τελικός έλεγχος (παράρτημα V της Οδηγίας 2014/33/EE), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕE.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1407/Β/13 Απριλίου 2016), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EE, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.

Κάθε ανελκυστήρας οφείλει να επαναλαμβάνει τον έλεγχο σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

 

Χρηση Κτιρίου                                                                      Περιοδικότητα Ελέγχου

Κτίρια με χρήση κατοικίας

 - Ανελκυστήρες έως 6 στάσεις                                                           κάθε 6ετία

 - Ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις                               κάθε 5ετία

 

Κτίρια με χρήση επαγγελματική

- Ανελκυστήρες έως 6 στάσεις                                                            κάθε 4ετία

- Ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις                                κάθε 3ετία

- Ανελκυστήρες σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες                                κάθε 3ετία

 

Κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό

- Ανελκυστήρες ανεξαρτήτως στάσεων                                               κάθε έτος